Активдер жөнүндө атайын декларациянын Формасы
1435

КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2023-жылдын 17-июлундагы N 364 "Атайын декларацияны берүү тартиби жөнүндө" ТОКТОМУ

2-тиркеме


(КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 5-декабрындагы № 655 токтомунун редакциясына ылайык)


№ 000000


Бланкты берген жана активдер жөнүндө атайын декларацияны 

күбөлөндүргөн органдын аталышы

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Активдер жөнүндө атайын декларация
 (жалгыз нуска)

Декларанттын фамилиясы, аты, атасынын аты:

____________________________________________________________________________________

декларанттын ИСН (ИЖН): ____________________________________________________________

катталган/жашаган жери: __________________________________________________________

Декларанттын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтин маалыматтары:

Документтин түрү ________________ сериясы __________________, Номери _________________

Берилген датасы _____________________, документти берген орган _________________________

____________________________________________________________________________________


Декларациялануучу актив(дер): (активдин аталышы, саны, активди идентификациялоого мүмкүндүк берген маалыматтар, активдин наркы, активдин номиналдык ээси (акча каражаттарынан тышкары) көрсөтүлөт

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Декларанттын Ф.А.А. жана колу:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ыйгарым укуктуу кызмат адамынын күбөлөндүрүү жазуусу:


Форманы Көчүрүү

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу