2005-2017-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөр динамикасы

Динамика показателей  социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2005-2010 годы (по классификации ГКЭД, версии 2 

Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу