Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө
КРнын мыйзамы 139
2 Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө
Токтомдор 85
3 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө
Токтомдор 603
4 Мамлекеттикжана муниципалдыккызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча НУСКАМА
Тартип 603 (39)
5 Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө
Токтомдор 303
6 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө
Токтомдор 26
7 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө
Токтомдор 637
8 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө
Буйрук 191-р
9 Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө
Токтомдор 129
10 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат керсетуулердун сапатына коомдук мониторинг (тышкы баалоо) жургузуунун типтуу методикасын бекитуу жонундо
2023-05-18 №60
11 Муниципалдык кызмат көрсотүүлордүн базалык реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын жергиликтүү оз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жонүндө
2024-03-20
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу