Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жөнүндө ЖОБО1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2012-жылдын 20-февралындагы
 N 117 токтому менен
 бекитилген

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жөнүндө
 ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-декабрындагы N 812, 2013-жылдын 4-июнундагы N 312, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370, 2015-жылдын 12-февралындагы № 52, 2015-жылдын 30-мартындагы № 168, 2015-жылдын 16-июнундагы № 364, 2015-жылдын 6-октябрындагы № 685, 2015-жылдын 26-октябрындагы № 731, 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510, 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2016-жылдын 30-декабрындагы № 712, 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736, 2017-жылдын 24-ноябрындагы № 772, 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 551, 2019-жылдын 19-февралындагы № 60, 2020-жылдын 8-декабрындагы № 599 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (мындан ары - Министрлик) макроэкономикалык, монополияга каршы, тарифтик, лицензиялык, инвестициялык, тышкы экономикалык, фискалдык саясат жаатындагы мамлекеттик саясат, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик материалдык резервдер, экономикалык жана региондук өнүктүрүү, мамлекеттик мүлктү, техникалык жөнгө салуу жана метрология чөйрөсүндөгү, ошондой эле адал индустрияны, сооданы өнүктүрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана ишкердикти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу, эркин экономикалык зоналарды өнүктүрүү жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июлундагы № 370, 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Министрлик өз иш-аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз иш-аракеттерин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар, мекемелер менен өз ара аракеттенүү аркылуу ишке ашырат.

4. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жазылган мөөрү бар. Министрлик жарандык-укуктук мамилелерде өз атынан чыгат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамилелердин тарабы болуп чыгуу укугуна ээ.

2. Министрликтин максаты

5. Министрликтин максаты - социалдык-экономикалык прогрессти жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Министрликтин милдеттери

6. Министрликтин милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- мамлекеттик экономикалык саясатты түзүү;

- өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү артыкчылыктарын аныктоо;

- өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу жана ишкердик иш-аракетти жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Министрликтин функциялары

7. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) тармактык саясат функциялары:

- Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдоолорун иштеп чыгат, талдайт жана баалайт;

- экономиканы өнүктүрүүнүн мамлекеттик бирдиктүү саясатын, анын ичинде макроэкономикалык туруктуулукка жетишүүнүн ыкмасын жана каражаттарын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктарын эске алуу менен түз инвестициялар жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жаатындагы мамлекеттик бирдиктүү саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- экспорттук контролдоо жаатындагы чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- региондорду комплекстүү өнүктүрүү, анын ичинде экономикалык болжолдорду түзүү боюнча мамлекеттик бирдиктүү саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- лицензиялык-уруксат берүү жана контролдоо-көзөмөлдөө чөйрөлөрүндө ишкердик иш-аракетти жөнгө салуунун мамлекеттик бирдиктүү саясатын ишке ашыруу боюнча чараларды иштеп чыгат, ошондой эле лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди алуунун тартибин жөнөкөйлөтүү жана оптималдаштыруу, ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдү оптималдаштыруу сунуштарын киргизет;

- ишкердик иш-аракетти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу процессинин үзгүлтүксүздүгүн камсыздайт;

- техникалык жөнгө салуу жана ченөөнүн бирдейлигин камсыздоо жаатында мамлекеттик бирдиктүү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу сунуштарын иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун интеграцияланган маалыматтык системасын түзөт жана иштөөсүн камсыздайт;

- Кыргыз Республикасында эл аралык ченемдерге жана эрежелерге ылайык ченөөлөрдүн бирдейлигин камсыздайт;

- эл аралык талаптарга ылайык, экономиканын керектөөлөрүн жана кызыкчылыгын эске алуу менен Кыргыз Республикасында адал индустрияны өнүктүрүү жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- экономикалык өнүктүрүүгө фискалдык таасирдин чараларын баалоого жана экспертизалоого катышат;

- консолидацияланган республикалык бюджеттин кирешелерине фискалдык өзгөртүп түзүүлөрдү баалоого катышат;

- Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине мүчө мамлекеттердин жана алыскы чет өлкөлөрдүн салык жана бажы мыйзамдарына талдоо жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын бажы жана салык мыйзамдарынын ченемдерин колдонуу жөнүндө салык төлөөчүлөрдүн суроо-талаптарына жазуу жүзүндө жооп берүү боюнча иштерди жүргүзөт;

- эл аралык финансылык уюмдар каржылоочу өнүктүрүү долбоорлоруна катышуучу чарбакер субъекттер үчүн салыктык жеңилдиктерди тастыктоо боюнча иштерди жүзөгө ашырат;

- салык салуу жагынан эркин экономикалык зоналардын (ЭЭЗ) иштөө саясатын аныктайт;

- Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин кирешеге жана капиталга кош салык салууну болтурбоо (четтетүү) жана салыктарды төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө ченемдерин колдонуу тууралуу салык төлөөчүлөрдүн суроо-талаптарына жазуу жүзүндөгү жоопторду берүү боюнча ишти жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна министрликтер жана ведомстволор, ошондой эле техникалык жөнгө салуу жана өлчөө бирдейлигин камсыздоо жаатындагы башка уюмдар арасында функцияларды чектөө боюнча сунуштарды киргизет;

- тышкы жана ички соода жаатында мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- тышкы соода чөйрөсүндө "бирдиктүү терезе" принцибин илгерилетүү боюнча бирдиктүү саясатты ишке ашырат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- тышкы соода иш-аракеттерин жакшыртуу, продукцияларды экспорттоону өнүктүрүү жана дем берүү, республиканын экспорттук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгат;

- соода балансын талдоону ишке ашырат, аны жөнгө салуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат;

- азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын негизги түрлөрүнө чекене баалардын абалын көзөмөлдөйт жана талдайт;

- Дүйнөлүк соода уюмунун (ДСУ) ченемдерине жана эрежелерине, Евразия экономика бирлигинин милдеттенмелерине ылайык тышкы соода иштерин шайкеш келтирүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигиндеги ишин координациялоону камсыз кылат;

- тышкы экономикалык байланыштардын маселелери, ошондой эле Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдерди түзүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте иштеп чыгат, бул келишимдер боюнча кыргыз тарабынын милдеттенмелерин аткарууну камсыздайт;

- тышкы соода иш-аракеттерин бажылык-тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу чараларын көрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгарат;

- антидемпингдик териштирүүлөрдү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын коргоо жана компенсациялоо чараларын киргизүүдөн мурда териштирүүлөрдү жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товардык продукцияга коюлган квоталарды белгилөө боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө тийиштүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкротчулук жана анын алдын алуу жаатында макулдашылган мамлекеттик саясатты жүргүзөт;

- баалоо иш-аракеттерин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырат, аны методологиялык жактан камсыз кылуу жолу менен Кыргыз Республикасында баалоо институтун өркүндөтүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзөт;

- монополияга каршы мамлекеттик бирдиктүү саясатты иштеп чыгат, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, жарнак, бааларды (тарифтерди) түзүүнүн жана колдонуу тартибин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

- атаандаштыкты коргоого жана өнүктүрүүгө, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого жана жарнак иш-аракеттерин жөнгө салууга багытталган иш-чараларды өткөрүү боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- мамлекеттик аткаруу бийлик органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрин жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы ведомстволор аралык комиссиялардын иштерин уюштурат;

- экономикалык иш чөйрөсүндөгү эмгек ресурстарына керектөөлөрдүн болжолун иштеп чыгат;

- эркин экономикалык аймактардын иштешинин мамлекеттик саясатын иштеп чыгат, талдайт жана ишке ашырат;

- көмүскө экономиканы мыйзамдаштыруу чөйрөсүндөгү алдын алуу чараларын иштеп чыгат жана киргизет;

- мамлекеттик материалдык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, брондон чыгаруу, өздөштүрүү маселелери, мамлекеттик материалдык резервге материалдык баалуулуктардын ар жылкы түшүү көлөмдөрү боюнча жана аларды бюджеттик каржылоо өлчөмдөрү жөнүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- товардык-материалдык баалуулуктарды коюуда, топтоодо жана брондон чыгарууда талдоонун жана болжолдоонун жыйынтыктарын кийин пайдалануу үчүн мамлекеттик резервдин номенклатурасына кирүүчү товардык-материалдык баалуулуктарга талдоо жана болжолдоо жүргүзөт;

- мамлекеттик материалдык резервдер жаатындагы саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу орган тарабынан даярдалган мамлекеттик материалдык резерв системасынын чыгымдар түзүмү боюнча тиешелүү жылга республикалык бюджеттин долбооруна сунуштарды макулдашат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тышкы жана ички соода көлөмдөрүн болжолдоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн Кыргыз Республикасындагы инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- кызыкдар мамлекеттик органдар менен биргеликте эл аралык гранттык жана техникалык жардамды тартуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты аныктайт жана ишке ашырат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде эл аралык гранттык жана техникалык жардамдардын долбоорлорун даярдоо, ишке ашыруу стадиясында жана долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыктары боюнча алардын экономикалык максатка ылайыктуулугун жана натыйжалуулугун баалайт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеши тарабынын каралганга чейин мамлекеттик инвестициялардын долбоорлорунун экономикалык максатка ылайыктуулугуна баа берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик инвестициялардын долбоорлорун ишке ашыруунун мониторингин жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик инвестициялардын долбоорлорун ишке ашыруунун жыйынтыктарынын экономикалык натыйжалуулугуна баа берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик инвестициялардын долбоорлорунун социалдык-экономикалык таасирине мониторинг жана баалоо жүргүзөт;

- мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-октябрындагы № 731 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-октябрындагы № 731 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- чарбакер субъекттер монополияга каршы мыйзамдарды бузган учурда экспорттук-импорттук операцияларды милдеттүү түрдө лицензиялоону, тыюу салууну жана токтотууну киргизүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

- товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоого жана импорттоого лицензия берет;

- шайкештик жөнүндө берилген сертификаттардын жана кабыл алынган шайкештик жөнүндө декларациялардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- Евразия экономикалык бирлигинин берилген шайкештик сертификаттарынын жана шайкештик жөнүндө катталган декларацияларынын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүн түзөт жана жүргүзөт;

- шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоого тийиш болгон продукциялардын тизмесин түзөт;

- мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген ишкердик иш-аракетти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна регулятивдик таасирди талдоого (РТТ) экспертиза жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик өнөктөштөр демилгелеген мамлекеттик-жеке өнөктөш долбоорлоруна баалоо жүргүзөт жана бекитет;

- техникалык регламенттердин талаптарына шайкештикти баалоо (ырастоо) боюнча органдарга ыйгарым укуктарды берет;

- лицензия берүү чөйрөсүндөгү бузуулар жөнүндө каралган иштер боюнча материалдарды эсепке алат жана сактайт;

- эл аралык гранттык жана техникалык жардамдын долбоорлорунун мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- эл аралык гранттык жана техникалык жардамдын долбоорлорун ишке ашыруунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө корутунду берет;

- донорлор менен долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол койгондон кийин эл аралык гранттык жана техникалык жардамдын долбоорлорун белгиленген тартипте каттайт;

3) координациялоо, контролдоо жана мониторинг функциялары:

- лицензиялык-уруксат берүү жана контролдоо-көзөмөлдөө чөйрөлөрүн оптималдаштыруу процессин координациялайт;

- Кыргыз Республикасынын ДСУга мүчө болушунун алкагында, анын ичинде соодадагы техникалык тоскоолдуктар, санитардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча милдеттенмелерин аткарууну камсыздайт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомунун редакциясына ылайык)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомунун редакциясына ылайык)

- ички соода чөйрөсүндөгү абалды жакшыртуу, чек ара жанындагы жана биржалык сооданы өнүктүрүү боюнча чараларды ишке ашырууга мониторинг жүргүзөт;

- техникалык регламенттердин долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча иштерди координациялайт жана уюштурат;

- техникалык жөнгө салуу жана ченөө бирдейлигин камсыздоо системасынын катышуучуларынын иш-аракеттерин координациялайт жана методологиялык жактан камсыздайт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-февралындагы № 60 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- экономиканы туруктуу, тең салмактуу өнүктүрүүгө басым жасоо менен Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн программаларын иштеп чыгууну уюштурат жана координациялайт;

- туруктуу өнүктүрүүнүн моделин эске алуу менен стратегиялык пландаштыруунун негиздерин, анын ичинде региондор үчүн дагы киргизүүгө методологиялык колдоо көрсөтүүнү камсыз кылат;

- экономиканы мобилизациялык даярдоо жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзөт;

- банкротчулук процессин ишке ашырууга жана администраторлор тарабынан банкротчулук процессинин жол-жоболорун жүргүзүшү үчүн контролдукту ишке ашырууга шарттарды камсыздайт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде республикадагы эл аралык финансы институттарынын жана донордук уюмдардын өз ара аракеттерин координациялайт жана ишке ашырат;

- мамлекеттик инвестициялар программасынын алкагындагы долбоорлордон тышкары эл аралык гранттык жана техникалык жардамды тартуу жана пайдалануу маселелерин белгиленген тартипте жалпы координациялайт;

- өкмөттөр аралык соода-экономикалык комиссиялардын катчылыгынын функцияларын аткарат, өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйындарына материалдарды даярдоо боюнча министрликтердин жана ведомстволордун ишин координациялайт, ошондой эле протоколдук чечимдердин аткарылышына андан ары мониторинг жүргүзөт;

- экспортту контролдоо чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын иш-аракеттерин координациялайт;

- региондорду өнүктүрүү үчүн эл аралык техникалык жана инвестициялык жардамдарды тартат;

- региондорду өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү программасынын негизинде региондук өнүктүрүүнү пландаштыруу процессин координациялайт;

- аймактарды өнүктүрүү программаларын (пландарын) иштеп чыгууда жана ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүдө региондорго көмөк көрсөтөт;

- эркин экономикалык аймактар жаатындагы мамлекеттик саясатты өркүндөтүү боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялайт;

- туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландоону координациялайт; 

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- керектөө рыногунун абалына байкоо жүргүзөт жана товардык ресурстардагы муктаждыкты аныктоо үчүн зарыл болгон продукциянын суроо-талабына болжолдуу эсептөөлөрдү жана талдоону даярдайт;

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин алкагында жаза салуу жана бузуулардын кошумча укуктук кесепеттерин колдонуу боюнча чараларды ишке ашырат;

- грант түрүндө берилген каражаттардын максаттуу жана натыйжалуу колдонулушуна контролду жана мониторингди ишке ашырат;

- эл аралык институттар жана донордук уюмдар тарабынан каржыланган долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдар тарабынан милдеттенмелердин аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

4) кызмат көрсөтүү функциялары:

- Министрликтин карамагына тиешелүү маселелер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын белгиленген тартипте карайт;

- Министрликтин карамагына тиешелүү маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактарга маалыматтык-консультациялык көмөк көрсөтүүнү камсыздайт;

5) колдоо функциялары:

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, илимий мекемелердин, жарандардын жана алардын бирикмелеринин сунуштарынын негизинде Техникалык регламенттердин долбоорлорун иштеп чыгуунун программасын түзөт;

- техникалык жөнгө салуу боюнча эксперттик комиссиялардын жеке курамын түзөт, бекитет жана алардын иш-аракеттерин камсыз кылат;

- техникалык регламенттердин талаптарын бузуунун кесепетинен адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, жаныбарларга жана өсүмдүктөргө, айлана-чөйрөнү коргоого зыян келтирилген учурлар жөнүндө маалымат топтоону жана талдоону ишке ашырат;

- техникалык жөнгө салуу жана ченөө бирдейлигин камсыздоо жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- эл аралык келишимдерди түзүү, эл аралык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жол-жоболоруна, ошондой эле Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдар, чет мамлекеттердин өкмөттүк эмес уюмдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты ишке ашырууга катышат;

- антидемпингдик териштирүүлөргө жана Кыргыз Республикасынын ички рынокторун коргоо боюнча жол-жоболорго катышат;

- атайын коргоочу, антидемпингдик жана компенсациялык чараларды колдонуу боюнча сунуштарды киргизет;

- кош салык салууну болтурбоо жана кирешеге жана капиталга салыкты төлөөдөн качуунун алдын алуу үчүн макулдашууларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү уюштурат;

- юридикалык жактарга өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) текшерүү максатында өлчөө каражаттарына сыноолорду жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укукту белгиленген тартипте берет жана чакыртып алат;

- эталонду улуттук эталон катары бекитүү тууралуу чечимди белгиленген тартипте кабыл алат;

- улуттук эталонду белгиленген форма боюнча бекитүү тууралуу сертификат берет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-июнундагы N 312, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370, 2015-жылдын 12-февралындагы № 52, 2015-жылдын 16-июнундагы № 364, 2015-жылдын 6-октябрындагы № 685, 2015-жылдын 26-октябрындагы № 731, 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 27-сентябрындагы № 510, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2016-жылдын 30-декабрындагы № 712, 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736, 2017-жылдын 24-ноябрындагы № 772, 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 551, 2019-жылдын 19-февралындагы № 60, 2020-жылдын 8-декабрындагы № 599 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Министрликтин укуктары

8. Министрлик белгиленген иш-аракеттер чөйрөсүндө функцияларды ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- Министрликтин иш-аракеттер чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүгө;

- соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен кызматташуусуна карата өкмөттөр аралык комиссияларды түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды киргизүүгө;

- Шайкештикти баалоо органдарын аккредитациялоо боюнча кеңешти түзүү жагынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды киргизүүгө;

- эки тараптуу же көп тараптуу макулдашуулар менен келишимдерге, ошондой эле региондук жана эл аралык уюмдар менен макулдашууларга жана келишимдерге Кыргыз Республикасынын атынан белгиленген тартипте кол коюуга;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдарынан жана ишканаларынан, кызмат адамдарынан жана жарандарынан Министрликтин иш чөйрөсүнө тиешелүү маалыматтарды белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Министрликтин иш-аракеттер чөйрөсүндө координациялык жана кеңешүүчү органдарды (кеңештер, комиссиялар, топтор), анын ичинде ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча, эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, атайын жумушчу топтордун, анын ичинде ведомстволор аралык жана өкмөттөр аралык деңгээлдерде иштерине катышууга;

- экономикалык чөйрөдө Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын көрсөтүү үчүн чет өлкөдө Министрликтин өкүлчүлүктөрүн белгиленген тартипте ачсын;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын көрсөтүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген иш-аракеттер чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор өлкөлөрдүн гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүнө тиешелүү багыттар боюнча сунуштарды, мамлекеттик программаларды, концепцияларды жана башка долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана администрациялык ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, илимий-изилдөөчү жана башка мекемелеринин өкүлдөрүн, эксперттерди тартууга;

- белгиленген тартипте Министрликтердин грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын белгилөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чектеринде информациялык-маалымдама кызматтарды көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

- Бузуулар жөнүндө иштер боюнча токтом чыгарууга жана протокол түзүү, жаза салууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык бузуулардын кошумча укуктук кесепеттерин колдонууга;

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-октябрындагы № 731, 2019-жылдын 19-февралындагы № 60 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Министрликтин ишин уюштуруу

9. Министрликти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу министр башкарат.

10. Министрликте статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кызматтары каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоонун жана кызматтан бошотуунун тартиби, иш-милдеттери жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

Министрдин орун басарлары кызматка министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат жана кызматтан бошотулат, министрге түз баш ийишет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чектеринде Министрликтин ишин уюштурушат.

11. Министр:

- Министрликтин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жооп берет;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамилелерде Министрликтин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, белгиленген тартипте Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине министрдин орун басарларынын кызмат ордуна дайындоого талапкерлерди көрсөтөт;

- министрдин орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген тармактык саясат маселелери боюнча айрым функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Министрликтин милдеттерин жана функцияларын өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- белгиленген ченемдердин чегинде Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана аймактык органдары жөнүндө жоболорду бекитет;

- Министрликтин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуш киргизет;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн жоболорунун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Министрлик системасынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга карата сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Министрлик системасынын кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Министрликтин кызматкерлеринин өкүлдүк органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- мыйзамда аныкталган чектерде Министрликтин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт, бүтүмдөрдү түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коет;

- Министрликтин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына кошумчаларды белгилейт;

- Министрликтин системасындагы өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, ардак наамдарды ыйгарууга жана Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн пенсияларды чектөөгө белгиленген тартипте көрсөтөт;

- кызмат орду боюнча Министрликтин жарандык коргонуу начальниги болуп эсептелет жана Министрликте жарандык коргонууга жетекчилик кылат;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнө жана аймактык органдарына тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- эгер мыйзамдарда чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби белгиленбесе, Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-июнундагы N 312 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Статс-катчы жана министрдин орун басарлары министр алардын карамагына тапшырган маселелер боюнча өз алдынча чечим кабыл алышат, өздөрү тейлеген багыттар боюнча ишти уюштурушат.

13. Министрликте 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп министр (төрага), статс-катчы, министрдин орун басарлары кызматы боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери кирет.

Министрликтин коллегия мүчөлөрүнүн жеке курамын министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

14. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Ведомстволук бөлүмдөр жана аймактык органдар өз иш аракеттерин өз алдынча ишке ашырышат жана түздөн-түз Министрликке баш ийет.

16. Министрликте мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комиссия иштейт.

17. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын иш аракеттерин Министрлик белгиленген тартипте контролдойт.

18. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомстволук бөлүмдөрүн жана аймактык органдарын күтүүгө чыгымдар республикалык бюджеттин каражатынын, атайын каражаттын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каржылоонун башка булактарынын эсебинен каржыланат.

24. Министрлик Казыначылык системасында өзүнүн атайын эсебине ээ.


Онлайн кайрылуу